Ingyenes szállítás 35.000ft FELETT!

0

A kosarad üres

Silk műszerfalápoló biztonsági adatlap

SILK SOLUTIONS Kft.Verziószám: 1.0BIZTONSÁGI ADATLAP 

Készült:2021.05.27. Műszerfalápoló aeroszol 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név: 

Műszerfalápoló aeroszol

Az azonosítás egyéb eszközei: 

nincs

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt  felhasználása

Azonosított felhasználások: 

Karbantartásra szánt termék. Ipari, lakossági és foglalkozásszerű  felhasználásra

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó:

SILK SOLUTIONS Kft. 

7150 Bonyhád, Kőrösi Csoma Sándor utca 6.  

Tel.: 06 70 637 9738

A biztonsági adatlapért felelős e-mail  címe: 

hello@silkgroup.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)  1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +36 80 201 199  (Éjjel-nappal, ingyenesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

Aeroszolok, 1. veszélyességi kategória – H222; H229 Bőrmarás/Bőrirritáció, 2. veszélyességi kategória – H315  Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi  kategória, narkózis – H336  

A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3.  veszélyességi kategória – H412

2.2 Címkézési elemek

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

Veszélyt jelző szimbólum(ok):

Figyelmeztetés: 

VESZÉLYOldal1/10

SILK SOLUTIONS Kft.Verziószám: 1.0BIZTONSÁGI ADATLAP 

Készült:2021.05.27. Műszerfalápoló aeroszol 

Figyelmeztető H mondatok:

H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására  megrepedhet.  

H315 – Bőrirritáló hatású. 

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó  károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. 

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és  más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 – Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra  permetezni. 

P243 – Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. 

P251 – Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat  után sem.  

P261 – Kerülje a permet belélegzését.  

P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben  használható. 

P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való  kijutását. 

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az  összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A  bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.  

P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt  friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe  kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több  percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a  kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az  öblítés folytatása.  

P410 + P412 – Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C  hőmérsékletet meghaladó hő. 

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:  Veszélyes hulladékként a helyi/nemzeti/nemzetközi  előírásoknak megfelelően.

Tartalmaz: 

szénhidrogének, C7; aroma, propán, bután, izobután

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket,  amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PBT) vagy  igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy  annál magasabb koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információkOldal2/10

SILK SOLUTIONS Kft.Verziószám: 1.0BIZTONSÁGI ADATLAP 

Készült:2021.05.27. Műszerfalápoló aeroszol 

3.1 Keverékek

Összetétel 

Koncentráció (tömeg%) 

CAS szám

REACH  

szerinti  

regisztrációs  szám

EK szám

1272/2008/EK  

rendelet szerinti  

osztályba sorolás  (CLP)

Szénhidrogének,  C7, n-alkánok,  

izoalkánok,  

ciklikus (Solane  

80-110) (< 0,1 %  benzol) 

Indexszám:  

649-328-00-1 

P. megjegyzés

10-20%

64742-49- 0

01- 

2119475515- 33

927-510-4

Flam. Liq. 2 H225 

Asp. Tox. 1 H304 

Skin Irrit. 2 H315 

STOT SE 3 H336 

Aquatic Chronic 2 

H411

Aroma (0,2 % n 

hexánt  

tartalmaz)* 

Indexszám:  

601-037-00-0

<0,001% 

110-54-3 

203-777-6

Flam. Liq. 2 H225 

Repr. 2 H361f 

Asp. Tox. 1 H304 

STOT RE 2 H373 

Skin Irrit. 2 H315 

STOT SE 3 H336 

Aquatic Chronic 2 

H411

Propán 

70-80% 

74-98-6

01- 

2119486944- 21

200-827-9

Flam Gas 1 H220,  

Press Gas H280

Bután 

106-97-8

01- 

2119474691- 32

203-448-7

Flam Gas 1 H220,  

Press Gas H280

Izobután 

75-28-5

01- 

2119485395- 27

200-857-2

Flam Gas 1 H220,  

Press Gas H280

Egyéb információ 

CLP szerinti angol nyelvű kódok és H mondatok fordítását lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések 

Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az  orvosnak meg kell mutatni.

Belégzés esetén:

A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe  kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést.  

Amennyiben a sérült öntudatlan, helyezze stabil  oldalfekvésbe és forduljon orvoshoz. Tartós rosszullét  esetén orvosi ellátást kell biztosítani.

Bőrrel érintkezés esetén:

Távolítsuk el a szennyezett, átitatott ruházatot és  lábbelit. 

Mossuk le a szennyezett bőrt langyos vízzel és  szappannal.  

Panaszok jelentkezése esetén forduljunk orvoshoz.Oldal3/10

SILK SOLUTIONS Kft.Verziószám: 1.0BIZTONSÁGI ADATLAP 

Készült:2021.05.27. Műszerfalápoló aeroszol 

Szembejutás esetén:

Legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó  vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó  mozgatása közben. Ha a tünetek hosszabb ideig  fennállnak, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén:

Nem valószínű expozíciós út (aeroszol termék).  Az aeroszol véletlenszerű szájba jutása vagy lenyelése  esetén tilos hánytatni az érintett személyt.

4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lenyelés: A lenyelt termék az alacsony viszkozitása miatt a tüdőbe juthat és gyors, nagyon súlyos  tüdőkárosodást okozhat (48 órás megfigyelés szükséges). A lenyelés irritációt okozhat az  emésztőrendszerben.  

Belégzés: A gőzök belégzése magas koncentrációban narkotizáló hatást gyakorolhat a központi  idegrendszerre. Hányingert és eszméletvesztést okozhat. A gőzök vagy permetek belégzése a légutak  és a nyálkahártya irritációját okozhatja.  

Bőrrel érintkezés: Bőrirritációt okoz.  

Szembe jutás: Szemirritációt okozhat.  

A hajtógázra vonatkozó adatok:  

A hajtógáz magasabb koncentrációban fulladást és oxigénhiányt idézhet elő.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Különleges ellátás nem szükséges, tüneti kezelés. 

Tartsuk az érintett személyt megfigyelés alatt.  

Mutassuk meg a biztonsági adatlapot vagy a termék címkéjét az orvosnak.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: 

Vízpermet, oltópor, szén-dioxid, alkoholálló oltóhab.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.  A zárt, nyomás alatt lévő tartályok hevítése robbanásveszélyes.  

Tűz esetén füst és egyéb égéstermékek (szén-monoxid, szén-dioxid, szénhidrogének) keletkezhetnek,  ezek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget. 

A gáz-levegő elegyek robbanékonyak lehetnek.  

A nagymértékű kibocsátás a termék aeroszol formája miatt nem valószínű.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék  alkalmazandó. 

Állítsuk meg a szivárgást.  

Ürítsük ki a területet.  

Ne lélegezzük be az égéstermékeket.  

Akadályozzuk meg az oltóanyag csatornákba, élővízbe és környezetbe jutását. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi védőfelszerelést kell használni. A gőz/köd/gáz belégzését el kell kerülni. Megfelelő szellőzést  kell biztosítani. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedésekOldal4/10

SILK SOLUTIONS Kft.Verziószám: 1.0BIZTONSÁGI ADATLAP 

Készült:2021.05.27. Műszerfalápoló aeroszol 

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, valamint élővízbe, talajba, vízfolyásokba,  közcsatornába kerülését. 

6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai

A nagy mennyiségben kiszivárgott vagy kiömlött anyagot, inert nedvszívó anyaggal (homok, föld) fel  kell itatni és zárt, címkével ellátott edényben kell gyűjteni, hő- és gyújtóforrástól távol kell tartani. A  szennyezett anyagot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések: 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás  uralkodik: hő hatására megrepedhet.  

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más  gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.  Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés  ellen.  

Kizárólag szikramentes eszközöket használjunk.  A termék gőzei nehezebbek a levegőnél és a talaj szintjén  terjedhetnek. A gőzök a robbanékony gáz/levegő elegyet  alkothatnak. 

Ne szúrjuk át és ne dobjuk tűzbe, még a használat után  sem.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások: 

Nem ismert

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tároló helyiségekre és konténerekre  vonatkozó előírások:

Jól szellőző, száraz és hűvös helyen, 35 °C alatti  hőmérsékleten tárolandó.  

Ne tegyük ki 50 °C-ot meghaladó hőnek.  

A tartályok hevítés hatására megrepedhetnek  (robbanásveszély).  

A tárolóhelyiségben tilos a dohányzás! 

Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés  ellen.  

Ne tegyük ki napfénynek vagy sugárzó hőnek. Ne szúrjuk  át és ne dobjuk tűzbe, még a használat után sem.  Tartsuk be a nyomás alatt lévő tartályokra vonatkozó  óvintézkedéseket.  

Ne tároljuk együtt erős oxidálószerekkel, gyúlékony  anyagokkal, ételekkel, italokkal és állati takarmánnyal.  Gyermekektől elzárva tartandó.

Összeférhetetlen termékek: 

Nem ismertOldal5/10

SILK SOLUTIONS Kft.Verziószám: 1.0BIZTONSÁGI ADATLAP 

Készült:2021.05.27. Műszerfalápoló aeroszol 

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 

A részleges felhasználása a 1.2 fejezetben említve, nem áll rendelkezésre információ más speciális  felhasználhatóságról.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók  egészségének és biztonságának védelméről alapján: 

Etil-alkohol (CAS-szám: 64-17-5): ÁK-érték: 1900 mg/m3; CK-érték: 3800 mg/m3 Izopropil-alkohol (CAS-szám: 67-63-0): ÁK-érték: 500 mg/m3; CK-érték: 1000 mg/m3 Bután (CAS-szám: 106-97-8): ÁK-érték: 2350 mg/m3; CK-érték: 9400 mg/m3

Foglalkozási levegős expozíciós határértékek:Nem ismert

Biológiai expozíciós határérték:Nem ismert

DNEL-ek: (Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)):Nem ismert

PNEC-ek: (Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)):Nem ismert

8.2 Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés:A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell  kezelni. Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után kezet kell mosni.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

Általános biztonsági és higiéniai  

intézkedések: 

Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell  tárolni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol  tartandó. Az elektromos berendezéseknek szikra és  robbanás biztosnak kell lenniük, szellőztetésről  gondoskodni kell, védőeszközök 

használata ajánlott; az ipari higiénés és biztonsági  előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Légutak védelme:

Ahol a kockázat-elemzés szerint levegőtisztító légzésvédő  szükséges, az arcot teljesen elfedő, N100 típusú  részecskeszűrőt (US) vagy P3 (EN 143) típusú gázszűrő  betétet kell használni a gépészeti felülvizsgálatok során.  Ha a légzésvédő az egyetlen védőeszköz, az arcot teljesen  elfedő légzésvédőt kell használni. Légzésvédőt, valamint  a vonatkozó hatósági szabványok szerint, úgymint NIOSH  (US) vagy CEN (EU), bevizsgált és engedélyezett komponenseket kell használni.

Kézvédelem:

Nitril-kaucsuk kesztyűben kell kezelni. A kesztyűt  használat előtt meg kell vizsgálni. A kesztyűt a külső  felület érintése nélkül úgy távolítsa el, hogy a bőrfelület  ne érintkezzen a termékkel. A szennyeződött kesztyűket  az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban  semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg kezeit. Oldal6/10

SILK SOLUTIONS Kft.Verziószám: 1.0BIZTONSÁGI ADATLAP 

Készült:2021.05.27. Műszerfalápoló aeroszol 

Szem-/arcvédelem:

Arcvédő és védőszemüveg. Használjon az előírt  szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU)  megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.

Bőr-/ testvédelem

Védőruházatot kell viselni. A szennyezett ruházatot  azonnal le kell venni, majd ki kell tisztítani az újbóli  használat előtt. A bőrfelületet le kell mosni vízzel és  szappannal.

A környezeti expozíció ellenőrzése: 

A termék nem engedhető a csatornába. A környezetbe  való engedését el kell kerülni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők 

aeroszol, színtelen

Szag 

a termékre jellemző, alkoholos

Szag küszöbérték 

Nem ismert

pH 

Nem ismert

Olvadáspont/fagyáspont 

Nem ismert

Kezdő forráspont és  

forrásponttartomány

Nem ismert

Lobbanáspont 

Nem ismert

Párolgási sebesség 

Nem ismert

Gyúlékonyság (szilárd,  

gázhalmazállapot)

gyúlékony

Felső/alsó gyulladási határ vagy  

robbanási tartományok

Nem ismert

Gőznyomás 

Nem ismert

Gőzsűrűség 

Nem ismert

Relatív sűrűség 

Nem ismert

Oldékonyság (oldékonyságok) 

nem releváns

Megoszlási hányados (n-oktanol/víz) 

Nem ismert

Öngyulladási hőmérséklet 

Nem ismert

Bomlási hőmérséklet 

Nem ismert

Viszkozitás 

Nem ismert

Robbanásveszélyesség 

Nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonságok 

Nem oxidál

9.2 Egyéb információk:Nem ismert

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség:A gőzei a levegővel robbanó elegyet képezhetnek.

10.2 Kémiai stabilitás:Az ajánlott tárolási feltételek mellet stabil.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:Hevesen reagálhat oxidálószerekkel, alkálifémekkel.

10.4 Kerülendő körülmények:Láng, szikra, hőOldal7/10

SILK SOLUTIONS Kft.Verziószám: 1.0BIZTONSÁGI ADATLAP 

Készült:2021.05.27. Műszerfalápoló aeroszol 

10.5 Nem összeférhető anyagok:Erős oxidálószerek

10.6 Veszélyes bomlástermékek:Normál használat esetén felszabaduló veszélyes  bomlástermékek nem ismertek. Tűz és tökéletlen égés esetén veszélyes bomlástermékek  szabadulhatnak fel (lásd az 5.2. szakaszt). 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

11.1.1 Keverékek:

Akut toxicitás 

Nem ismert

Bőrkorrózió/bőrirritáció 

Bőrirritáló hatású

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 

Nem ismert

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 

Nem ismert

Csírasejt-mutagenitás 

Nem ismert

Rákkeltő hatás 

Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely  legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC 

ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Reprodukciós toxicitás 

Nem ismert

Egyetlen expozíció utáni célszervi  toxicitás (STOT)

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi  toxicitás (STOT)

Nem ismert

Aspirációs veszély 

Nem ismert

Egyéb információk 

Nem ismert

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozhat.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag könnyen lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nem ismert

12.4 A talajban való mobilitás

A termék nem engedhető csatornába.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

nem PBT és nem vPvB.

12.6 Egyéb káros hatások:További meghatározó információ nem áll rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

A termék csomagolóanyagait, maradékait és hulladékait a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról  és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint kell ártalmatlanítani.

Ártalmatlanítás: 

A termék maradékainak illetve csomagolási hulladékainak ártalmatlanítása az erre vonatkozó  rendeletek előírásainak figyelembevételével történhet.

Hulladékazonosító kód:Nem ismert

Szennyezett csomagolás:Felhasználatlan termékként kell kezelni.Oldal8/10

SILK SOLUTIONS Kft.Verziószám: 1.0BIZTONSÁGI ADATLAP 

Készült:2021.05.27. Műszerfalápoló aeroszol 

15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási  hulladékok.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján:

14.1 UN szám 

UN 1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő  szállítási megnevezés 

AEROSZOLOK, gyúlékony

14.3 Szállítási veszélyességi  

osztály(ok) 

Osztály: 

2.1

Osztályozási kód: 

5F

Szállítási kategória: 

2

Alagút korlátozási kód: 

Nem ismert

14.4 Csomagolási csoport 

-

14.5 Környezeti veszélyek 

Nem veszélyes a környezetre

14.6 A felhasználót érintő különleges  óvintézkedések

Nem ismert

14.7 A MARPOL-egyezmény II.  melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem ismert

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy  

keverékkel kapcsolatos biztonsági,  egészségügyi és környezetvédelmi  előírások/jogszabályok

1272/2008/EK (CLP) rendeletanyagok és keverékek  osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.1907/2006/EK (REACH) rendeleta vegyi anyagok  regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és  korlátozásáról. 

2015/830/EU rendelet(REACH II. melléklet módosítása a  biztonsági adatlapok tartalmi követelményeiről).2000. évi XXV. törvénya kémiai biztonságról és  vonatkozó rendeletei. 

44/2000. (XII. 27.) EüM. rendeleta veszélyes anyagokkal  és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes  eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, és  módosítása:33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet. 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 

a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók  egészségének és biztonságának védelméről 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeleta veszélyes  hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes  szabályairól. 

2012. évi CLXXXV. törvénya hulladékról és vonatkozó rendeletei. 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendeleta hulladékjegyzékről.Oldal9/10

SILK SOLUTIONS Kft.Verziószám: 1.0BIZTONSÁGI ADATLAP 

Készült:2021.05.27. Műszerfalápoló aeroszol 

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendeleta felszíni vizek  minősége védelmének szabályairól. 

1993. évi XCIII. törvénya munkavédelemről, módosításai  és vonatkozó NM, MüM rendeletei.  

54/2014. (XII. 5.) BM rendeletaz Országos Tűzvédelmi  Szabályzatról.

Felhasználások engedélyezése és/vagy  korlátozása:

-

15.2 Kémia biztonsági értékelés  (CSA):

Ennél a terméknél nem végeztek kémiai biztonsági  értékelést.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések

DNEL 

Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)

PNEC 

Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)

PBT 

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag

vPvB 

Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

Keverékek osztályozásának módszere: 

CLP törvény szerint, számításos módszerrel, GHS-szoftverrel.

Vonatkozó H mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel

H-mondatok: 

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H229 – Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.  

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 

H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H315 – Bőrirritáló hatású. 

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H361f – Feltehetően károsítja a termékenységet. 

H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a  szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és  megfelel a2000. évi XXV. törvénya kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó  rendeletei,44/2000. (XII.27.) EüM. rendeletés módosítása a33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet(a  veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek  részletes szabályairól) előírásainak.

Képzésre vonatkozó tanácsok:Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyianyag-kezelési  oktatás. Elsősegély-nyújtó tanfolyam.

Változtatások:Verzió 1.0Oldal10/10